Etický kodex DOZP Oleška-Kamenice

Účelem etického kodexu je stanovit žádoucí standardy zaměstnanců DOZP Oleška-Kamenice. Etivký kodex je v tomto smyslu základním dokumentem principů morálky a chování zaměstnanců organizace.

1. Etické zásady

1.1   Pracovník je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.
1.2   Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.  
1.3    Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedochízelo současně k omezení takového práva druhých osob.
1.4    Pracovník pomáhá klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se splečností a jejich následků.
1.5    Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.
1.6    Pracovník je vázán mlčenlivostí v oblasti osobních a citlivých údajů týkajících se klientů.

2. Pravidla etického chování pracovníka

2.1 Ve vztahu ke klientovi

2.1.1   Pracovník vede své klienty k větší odpovědnosti sám za sebe.    
2.1.2   Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.
2.1.3  Pracovník pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí.
2.1.4  Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi. žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho     souhlasu. Vyjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonů, v plném rozsahu.
2.1.5  Pracovník dbá, aby klienti obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci včetně služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek.
2.1.6   Pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.
2.1.7   Vystavuje je pouze přiměřenému riziku, na které má klient vzhledem k rozvoji svých dovedností právo.
2.1.8   Pracovník hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit klienty do procesu rozhodování o vlastní osobě a o řešení vlastních problémů. Zajistí, aby klienti mohli otevřeně hovořit o svých potřebách.
2.1.9   S klienty pracovník zachází s taktem a pochopením a respektuje jejich soukromí a intimitu.
2.1.10 Klienti a jejich opatrovníci mají právo na informace, které se bezprostředně týkají jejich osoby.

2.2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

2.2.1   Pracovník odpovědně plní své povinnosti ze závazku ke svému zaměstnavateli.
2.2.2   Pracovník se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovalo dobré jméno domova.
2.2.3   Pracovník se podílí na vytváření dpbrých pracovních vztahů v organizaci.
2.2.4   V organizaci se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické napňování s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.
2.2.5  Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti a ni žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování či poskytování služby v oprávněných zájmech klientů, narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.

2.3 Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

2.3.1  Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků. Spolupracuje s nimi, což přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
2.3.2  Respektuje rozdíly a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

2.4 Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

2.4.1  Pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
2.4.2  Snaží se o dodržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových předpisů a metod.
2.4.3  Je zodpovědný za svůj celoživotní výcvik a vzdělávání, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

2.5 Ve vztahu ke společnosti

2.5.1  Pracovník se snaží o posílení pozitivního přistupu veřejnosti k zařízení.
2.5.2  Pracovník podporuje změnu postojů společnosti vůči klientům včetně odstranění předsudků.

3. Závaznost etického kodexu

3.1   Kodex je součást vnitřních norem zařízení DOZP Oleška-Kamenice je pro všechny pracovníky závazný.
3.2   Veškeré případy porušení etického kodexu ostatními pracovníky, je pracovník povinen hlásit svému nadřízenému, který je musí dále řešit.
3.3  Vydáním etického kodexu vzniká všem vedoucím pracovníkům DOZP povinnost prokazatelně seznámit své podřízené pracovníky s tímto etickým kodexem a dále jim umožnit do etického kodexu kdykoliv nahlédnout.
3.4   Etixký kodex je veřejně zpřístupněn na všech úsecích a webových stránkách DOZP Oleška-Kamenice.

4. Účinnost nařízení

Toto nařízení ředitelky DOZP Oleška-Kamenice nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012

 

Ve Staré olešce dne 23. 7. 2012

                                                                                                   Mgr. Dagmar Vaňková
                                                                                                   ředitelka DOZP Oleška-Kamenice